Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Buro Wilt, gevestigd te Straatweg 61b, 3051BD te Rotterdam. Actief onder KVK registratie nummer: 60800720

Opdrachtgever: de wederpartij van Buro Wilt.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Buro Wilt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Buro Wilt gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Buro Wilt verrichtte handelingen.

Door ondertekening van een overeenkomst met Buro Wilt verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Buro Wilt en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Buro Wilt en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

De door Buro Wilt gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.

Buro Wilt is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 1 maand, aan Buro Wilt wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan houdt Buro Wilt het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Buro Wilt zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Buro Wilt niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden van de bescheiden, voorbeelden van ontwikkelde websites en te leveren zaken, opgaven van functionaliteiten, capaciteiten, afmetingen evenals andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Buro Wilt zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Buro Wilt gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Buro Wilt van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Tenzij anders overeen gekomen geldt een aanbetaling van 60% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. Na oplevering van een werkende demo omgeving/eindproduct wordt het resterende bedrag gefactureerd. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover het contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering (Zie onderhoudscontracten).

Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Buro Wilt aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt. Dit geldt ook wanneer een volledige identificatie van deze klant ontbreekt, evenals bij machtsmisbruik. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Bij duurovereenkomsten is Buro Wilt gerechtigd de hiervoor geldende prijzen en/of tarieven periodiek aan te passen. De Buro Wilt zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefwijziging schriftelijk informeren. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde prijs- of tariefwijziging, is hij gerechtigd de overeenkomst binnen 10 (tien) werkdagen na datum van deze kennisgeving tegen de in de kennisgeving vermelde ingangsdatum op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Buro Wilt het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Buro Wilt.

Buro Wilt is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Buro Wilt doorgevoerd.

Buro Wilt is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. Buro Wilt mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

Buro Wilt zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Buro Wilt steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Buro Wilt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Buro Wilt worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Buro Wilt zijn verstrekt, heeft Buro Wilt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Buro Wilt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een 1is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Buro Wilt kenbaar behoorde te zijn.

Buro Wilt zal het werk opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Buro Wilt het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Buro Wilt hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

Indien door Buro Wilt of door Buro Wilt ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Buro Wilt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

Indien Buro Wilt op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Buro Wilt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Buro Wilt. Buro Wilt is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Buro Wilt opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Buro Wilt van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9: Risico van opslag informatie

Buro Wilt zal alle van de wederpartij ontvangen informatie c.q. bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang (bijvoorbeeld door hackers) tot deze informatie c.q. bescheiden te voorkomen.

Buro Wilt is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden – al dan niet door hackers – , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Buro Wilt. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan de Buro Wilt verstrekte informatie c.q. bescheiden.

Artikel 10. Duur en beëindiging

Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 6 maanden en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met een jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Buro Wilt kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Buro Wilt gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

Buro Wilt heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Buro Wilt niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Buro Wilt zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Buro Wilt kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 11. Levering en levertijd

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt levering van de producten op basis van een inspanningsverplichting voor rekening en risico van opdrachtgever.

Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 12: Annulering, opschorting

Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Buro Wilt een nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door de gebruiker gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.

Artikel 13. Copyright

Alle aan Buro Wilt verstrekte goederen worden aan opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst. Alle door Buro Wilt ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Buro Wilt voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

De totale aansprakelijkheid van Buro Wilt wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het honorarium/de opdrachtsom. Buro Wilt is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade. Tevens is Buro Wilt niet aansprakelijk voor schade van derden, hiervoor zal de opdrachtgever Buro Wilt vrijwaren.

Artikel 15. Overmacht

In geval van overmacht is Buro Wilt gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Buro Wilt is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Buro Wilt geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 16. Diverse bepalingen

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Buro Wilt kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

Buro Wilt heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

De door Buro Wilt vervaardigde content binnen de website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever. Het eigendom van de licenties voor de gebruikte themes en plugins liggen bij Buro Wilt en zijn niet overdraagbaar. De klant is eigenaar van de eigen data (logo, tekst en afbeeldingen) en domeinnaam. De klant krijgt editor toegang tot het CMS systeem. De klant krijgt geen toegang tot FTP of controle paneel. Als de domeinnaam al geregistreerd is kan een verhuizing of een DNS aanpassing uitgevoerd worden. Door Buro Wilt of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Buro Wilt.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Buro Wilt gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:

in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 19. Privacy bepalingen

Uw persoonsgegevens worden door Buro Wilt slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Buro Wilt verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.